Baubeginn um 1250/60 der romanischen Burg Hirschhorn, Mitte des 14. Jh. Ende 16. jh./Anfang 17. jh. Umbau zum Renaissanceschloss. Adresse: Schloßstraße 44 - 46 in Hirschhorn

Bild (C) Stadt Hirschhorn